Diensten

Het geven van kwalitatief goed en passend onderwijs staat bij Respont voorop. Ter ondersteuning van ons primaire proces en dat van de reguliere scholen biedt Respont ook de volgende diensten/ voorzieningen: 

 

BSO+

Op SBO Het Springtij te Middelburg, op SBO De Tweern in Goes en op SBO De Springplank te Terneuzen is in samenwerking met Juvent en de Kinderopvangorganisaties een BSO+ voorziening ingericht. De BSO+ is een buitenschoolse begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een extra zorgvraag. De opvang is er op gericht om op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier de vrije tijd te besteden, in een omgeving die veilig en voorspelbaar is. De medewerkers van de BSO+ en de school hebben regelmatig overleg over een gemeenschappelijke aanpak en afstemming van hun werkzaamheden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende school of met de kinderopvangorganisatie. 


Qwestor Educatief

Qwestor Educatief biedt cursussen en trainingen aan voor iedereen die betrokken is bij kinderen, jongeren of volwassenen die ondersteuning behoeven. Bij Qwestor Educatief staat de vraag van de klant centraal.

Onze expertise richt zich met name op :

 • Gedrag
 • Cognitie
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling
 • Fysieke ontwikkeling

Vanzelfsprekend staat het vergroten van praktische vaardigheden, gebaseerd op theorische kennis en de nieuwste inzichten, centraal in ons aanbod.


Qwestor Educatief  biedt tevens trainingen en/of ondersteuningstrajecten op maat aan, geheel afgestemd op uw specifieke vragen, wensen en/of scholingsplan.


Via de Korrespont Academiemanager kunt u het complete scholingsaanbod van Qwestor Educatief bekijken en kunt u zich aanmelden voor onze trainingen, cursussen en/of scholing (op maat). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geralda Jansen, g.jansen@respont.nl, telefoonnummer 06-10602298 of via educatief@qwestor.nl.Observatiecentra jonge kinderen De Bevelanden/ Walcheren

Op De Tweern te Goes is een speciale groep gevormd: het Observatiecentrum voor jonge kinderen, gerealiseerd door het samenwerkingsverband O3. Ook op op Het Springtij te Middelburg is een dergelijke voorziening gestart:  de Kleuter Observatie Groep.

Met de komst van Passend Onderwijs in het vizier en de behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs is het idee voor de observatiegroepen voor jonge kinderen ontstaan.

De leeftijd van de leerlingen die in aanmerking komen voor het deze voorziningen ligt rond de 4 en 5 jaar.

Leerlingen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. De observatiecentra hebben in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij de betreffende leerling. 


ZMOLKERS-groep

Voor een groep leerlingen die voorheen vaak tussen wal en schip viel, is in 2017 i.s.m. Juvent gestart met de zogenaamde "ZMOLKERS-groep" op de locatie van het Asteria College in Middelburg. Het gaat om een onderwijszorgarrangement voor leerlingen met een laag IQ én complexe gedrags- of psychiatrische problematiek. De leerlingen hebben een zorgopdracht in het kader van de jeugdwet. Onderwijs en zorg wordt zoveel mogelijk in één programma aangeboden. Medewerkers van Respont en Juvent werken nauw samen.RE-start

Dit project, locatie OdyZee te Kloetinge, is ontwikkeld voor leerlingen met zorgelijk ziekteverzuim van PVO Walcheren en SPVO Oosterschelderegio binnen het voortgezet onderwijs en binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat om jongeren die met internaliserende problemen kampen en bij wie (een ernstig vermoeden van) psychiatrische problematiek is en bij wie de schoolgang gestagneerd is en (grotendeels) thuiszitten. De integratie binnen het gezinssysteem speelt hierbij vaak een grote rol. De leerlingen zijn bekend bij de betreffende Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Dit project is voor leerlingen die minimaal vmbo-basisberoepsgerichte leerweg aankunnen.

REstart komt tegemoet aan de speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen door onderwijs met zorg te combineren. REstart helpt jongeren met:
 • Reduceren van angst;
 • Vergroten van zelfvertrouwen en / of vertrouwen in een ander;
 • Vergroten van zelfkennis en weerbaarheid;
 • Inzicht geven in welke veranderingen de puberteit met zich meebrengt;
 • Inzicht geven in de eigen mogelijkheden en beperkingen;
 • Versterken van studievaardigheden zodat diplomagericht onderwijs of certificaatgericht onderwijs (weer)mogelijk is;
 • Didactische aansluiting krijgen bij de klas waarnaar hij/zij zal doorstromen.